Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là?

Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là?

A. C, H, O, P.

B. C, H, O, N.

C. O, P, C, N.

D. H, O, N, P.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng