Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

A. Có khả năng thích nghi với môi trường.

B. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường.

C. Có khả năng sinh sản để duy trì nòi giống

D. Phát triển và tiến hóa không ngừng. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng