Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân chuẩn gồm:

Những giới sinh vật thuộc nhóm sinh vật nhân chuẩn gồm:

A. Giới khởi sinh, giới nấm, giới thực vật, giới động vật. 

B. Giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm, giới động vật. 

C. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới nấm.

D. Giới khởi sinh, giới nguyên sinh, giới thực vật, giới động vật.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng