Bulông được chế tạo:

Bulông được chế tạo:

A. từ phôi thép tam giác, đầu được dập, ren được tiện

B. từ phôi thép lục giác, đầu được dập hay rèn, ren được tiện

C. từ phôi thép vuông, đầu được dập hay rèn, ren được cán lăn

D. từ phôi thép tròn, đầu được dập hay rèn, ren được tiện hay cán lăn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng