Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh là: 

Các biện pháp về kỹ thuật vệ sinh là: 

A. Kỹ thuật thông gió, điều hòa nhiệt độ, chống bụi, khí độc, kỹ thuật chống tiếng ồn và rung sóc, kỹ thuật chiếu sáng, kỹ thuật chống bức xạ, phóng xạ, điện từ trường

B. Xác định vùng nguy hiểm

C. Xác định các biện pháp về quản lý, tổ chức và thao tác làm việc đảm bảo an toàn

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng