Công tác ATVSLĐ có những tính chất nào:

Công tác ATVSLĐ có những tính chất nào:

A. Tính quần chúng

B. Tính khoa học công nghệ

C. Tính pháp luật

D. Cả a, b, c đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng