Các bộ phận truyền động bao gồm:

Các bộ phận truyền động bao gồm:

A. Trục máy, bánh răng, dây đai truyền

B. Ô tô, máy trục, tầu hỏa, máy kéo

C. Máy bay, tầu thủy

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng