Chọn câu sai: Nếu máy làm hai, ba ca trên cùng một sản phẩm thì người công nhân phải:

Chọn câu sai: Nếu máy làm hai, ba ca trên cùng một sản phẩm thì người công nhân phải:

A. Bàn giao máy cho người làm tiếp theo

B. Thông báo cho người làm tiếp theo mình và thợ cả biết những nhược điểm của máy trong khi làm việc

C. Tắt máy, tháo sản phẩm đang gia công, lau chùi máy, còn dụng cụ thì xếp vào tủ

D. Giải thích cho người công nhân tiếp biết nhiệm vụ sản xuất của ca sau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng