Mỗi loại virus chỉ nhân lên trong các tế bào nhất định vì:

Mỗi loại virus chỉ nhân lên trong các tế bào nhất định vì:

A. Tế bào có tính đặc hiệu. 

B. Virus có tính đặc hiệu.

C. Virus không có cấu tạo tế bào.

D. Virus và tế bào có cấu tạo khác nhau. 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng