Các chất chữa cháy nào mà chúng ta thường sử dụng sau đây:

Các chất chữa cháy nào mà chúng ta thường sử dụng sau đây:

A. Nước, hơi nước

B. Bột chữa cháy

C. Bọt chữa cháy

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng