Các phương tiện trang bị chữa cháy tại chỗ thường là loại nào sau đây:

Các phương tiện trang bị chữa cháy tại chỗ thường là loại nào sau đây:

A. Bình bọt, bình CO2, bình bột

B. Cát, xẻng, thùng, xô đựng nước, câu liêm…

C. Bơm, bơm tay

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng