Các dạng hỏng của bộ truyền bánh bánh răng?

Các dạng hỏng của bộ truyền bánh bánh răng?

A. Gãy răng

B. Mòn bề mặt răng

C. Tróc rỗ bề mặt răng

D. Tất cả đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng