Một cặp bánh răng ăn khớp, khi nào chiều quay hai bánh răng cùng chiều với nhau?

Một cặp bánh răng ăn khớp, khi nào chiều quay hai bánh răng cùng chiều với nhau?

A. Truyền động kín

B. Truyền động hở

C. Ăn khớp trong

D. Ăn khớp ngoài.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng