Các dạng trượt trong bộ truyền đai:

Các dạng trượt trong bộ truyền đai:

A. trượt hình học, đàn hồi

B. trượt đại số, đàn hồi & trơn

C. trượt trơn, tới hạn & đại số

D. trượt đàn hồi, hình học & trơn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng