Chi tiết máy làm bằng thép (m = 6) chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng. Trong một ca làm việc, chi tiết máy chịu ứng suất σ$_{1}$ = 250MPa trong t$_{1}$ = 10$^{4}$ chu trình; σ$_{2}$ = 200 MPa trong t$_{2}$ = 2.10$^{4}$ chu trình và σ$_{3}$ = 220MPa trong t$_{3}$ = 3.10$^{4}$ chu trình. Giới hạn mỏi dài hạn σ$_{-1}$ = 170 MPa; Số chu trình cơ sở N$_{o}$ = 8.10$^{6}$ chu trình. Xác định tuổi thọ của chi tiết máy?

Chi tiết máy làm bằng thép (m = 6) chịu ứng suất thay đổi theo chu kỳ đối xứng. Trong một ca làm việc, chi tiết máy chịu ứng suất σ$_{1}$ = 250MPa trong t$_{1}$ = 10$^{4}$ chu trình; σ$_{2}$ = 200 MPa trong t$_{2}$ = 2.10$^{4}$ chu trình và σ$_{3}$ = 220MPa trong t$_{3}$ = 3.10$^{4}$ chu trình. Giới hạn mỏi dài hạn σ$_{-1}$ = 170 MPa; Số chu trình cơ sở N$_{o}$ = 8.10$^{6}$ chu trình. Xác định tuổi thọ của chi tiết máy?

A. 25,3 ca

B. 26,4 ca

C. 27,1 ca

D. 24,4 ca

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

\({N_E} = {\sum {\left( {\frac{{{\sigma _i}}}{{{\sigma _1}}}} \right)} ^m}.N{‘_i};{K_L} = \sqrt[m]{{\frac{{{N_0}}}{{{N_E}}}}}\)

Tuổi thọ mỏi ứng với σ$_{1}$ là N$_{1}$ = N$_{0}$.( σ$_{r}$/σ$_{1}$)$^{m}$

=> số ca = N$_{1}$/N$_{E}$