Các đồ gá vạn năng lớn như đầu chia độ, mỏ kẹp máy v.v… thường được đặt ở:

Các đồ gá vạn năng lớn như đầu chia độ, mỏ kẹp máy v.v… thường được đặt ở:

A. Đặt cố định ở nơi làm việc

B. Bảo quản trong tủ hay trên các giá riêng

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng