Các dự án có chỉ số sinh lời > 1 và độc lập với nhau thì:

Các dự án có chỉ số sinh lời > 1 và độc lập với nhau thì:

A. Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời nhỏ nhất

 

B. Chấp nhận tất cả các dự án

C. Chấp nhận dự án có chỉ số sinh lời lớn nhất

D. Bỏ tất cả các dự án

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng