Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm:

A. Kết cấu mặt hàng, sản phẩm hàng hóa dịch vụ, giá cả sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu thụ

B. Thị trường tiêu thụ, phương thức tiêu thụ, thanh toán tiền hàng

C. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ & chất lượng sản phẩm

D. Khối lượng sản phẩm tiêu thụ & chất lượng sản phẩm; Kết cấu mặt hàng, sản phẩm hàng hóa dịch vụ, giá cả sản phẩm hàng hóa dịch vụ tiêu thụ; Thị trường tiêu thụ, phương thức tiêu thụ, thanh toán tiền hàng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng