Các dự án độc lập có đặc điểm:

Các dự án độc lập có đặc điểm:

A. Việc lựa chọn dự án này sẽ không ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dự án khác.

B. Việc lựa chọn dự án này buộc phải lựa chọn dự án khác.

C. Việc lựa chọn dự án này sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn dự án khác

D. Việc lựa chọn dự án này sẽ không lựa chọn các dự án khác. 

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng