Các nguồn vốn nào sau đây không được xem là một thành phần vốn trong cơ cấu vốn khi tính toán chi phí sử dụng vốn bình quân để thẩm định dự án đầu tư?

Các nguồn vốn nào sau đây không được xem là một thành phần vốn trong cơ cấu vốn khi tính toán chi phí sử dụng vốn bình quân để thẩm định dự án đầu tư?

A. Nợ dài hạn

B. Nợ ngắn hạn sử dụng để tài trợ cho tài sản lưu động thời vụ

C. Vốn cổ phần thường 

D. Cổ phần ưu đãi.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng