Doanh nghiệp kỳ vọng dòng tiền của dự án A như sau:

Doanh nghiệp kỳ vọng dòng tiền của dự án A như sau:

Năm  0 1 2 3

Dòng tiền thuần (triệu đồng)  (400)  100 150 200

Hãy tính IRR của dự án biết chi phí sử dụng vốn bình quân là 8%.

A. 0 triệu đồng

B. 5,49%

C. 8%

D. (20,04) triệu đồng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng