Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự động phục hồi lại khả năng làm việc khi các thông số đã giảm đến mức qui định bao gồm các loại nào sau đây:

Các hệ thống phòng ngừa sự cố có thể tự động phục hồi lại khả năng làm việc khi các thông số đã giảm đến mức qui định bao gồm các loại nào sau đây:

A. Rơle nhiệt, rơle áp suất

B. Ly hợp ma sát, ly hợp vấu, lò xo

C. Van an toàn kiểu lò xo và đối trọng

D. Cả 3 phương pháp trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng