Các loại hóa chất gây bệnh nghề nghiệp thường là: 

Các loại hóa chất gây bệnh nghề nghiệp thường là: 

A. Chì và hợp chất của chì

B. Thủy ngân và hợp chất của thủy ngân

C. Benzen

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng