Chọn câu sai: Phải tắt máy trong các trường hợp:

Chọn câu sai: Phải tắt máy trong các trường hợp:

A. Khi công nhân đi khỏi máy (dù chốc lát), lúc mất điện

B. Khi thu dọn và tra dầu cho máy, lúc gá và đo chi tiết gia công

C. Khi máy quay ngược chiều đã xác định

D. Khi dụng cụ cắt và đồ gá chưa được kẹp chặt vững chắc

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng