Các máy điện đều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ nên đều có tính thuận nghịch, nghĩa là:

Các máy điện đều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ nên đều có tính thuận nghịch, nghĩa là:

A. có thể làm việc ở hai chế độ: chế độ máy phát và chế độ động cơ

B. có thể là phần cảm hoặc là phần ứng

C. có thể làm việc ở 2 chế độ: có tải và không tải

D. có thể nhận năng lượng hoặc phát năng lượng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng