Các mục tiêu tổng quát của chiêu thị:

Các mục tiêu tổng quát của chiêu thị:

A. Thông tin, tăng doanh số, nhắc nhở

B. Thông báo, thuyết phục, so sánh, nhắc nhở

C. Thông báo về sản phẩm mới, thuyết phục, nhắc nhở

D. Thông báo, thuyết phục, giải thích về dịch vụ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng