Chiến lược có thể sử dụng để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp dịch vụ:

Chiến lược có thể sử dụng để tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp dịch vụ:

A. Đa khu vực

B. Đa ngành nghề

C. Đa dịch vụ

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng