Yếu tố con người trong marketing dịch vụ bao gồm:

Yếu tố con người trong marketing dịch vụ bao gồm:

A. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp

B. Nhân viên, khách hàng, các trung gian

C. Đối thủ cạnh tranh, nhân viên, các trung gian

D. Các trung gian, khách hàng, đối thủ cạnh tranh

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng