Nhà đầu tư A mua cổ phần ưu đãi cho công ty M phát hành với giá bằng với mệnh giá (10.000 đồng). Tỷ suất cổ tức ưu đãi tính trên mệnh giá là 20%; chi phí phát hành là 50. Hãy tính:

 Nhà đầu tư A mua cổ phần ưu đãi cho công ty M phát hành với giá bằng với mệnh giá (10.000 đồng). Tỷ suất cổ tức ưu đãi tính trên mệnh giá là 20%; chi phí phát hành là 50. Hãy tính:

(1) Tỷ suất sinh lời yêu cầu của nhà đầu tư A

(2) Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi của công ty M

Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

A. (1) = 20%; (2) = 20,10%

B. (1) = 20,10%; (2) = 15,075%

C. (1) = 20,5%; (2) = 15,375%

D. (1) = 20%; (2) = 20,5%

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng