Các nguyên nhân gây tai nạn do bảo quản và sử dụng thường là:

Các nguyên nhân gây tai nạn do bảo quản và sử dụng thường là:

A. Việc chấp hành các quy trình, quy phạm còn tùy tiện

B. Công nhân không được huấn luyện kỹ thuật an toàn đã sử dụng máy

C. Bắt máy làm việc quá tải

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng