Các phương tiện, trang bị chữa cháy tại chỗ thường là loại nào sau đây:

Các phương tiện, trang bị chữa cháy tại chỗ thường là loại nào sau đây:

A. Bình bọt, bình CO2, bình bột

B. Cát, xẻng, thùng, sô đựng nước, câu liêm…

C. Bơm, bơm tay… 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng