Xe chữa cháy chuyên dụng được trang bị cho đơn vị nào sau đây:

Xe chữa cháy chuyên dụng được trang bị cho đơn vị nào sau đây:

A. Các đội chữa cháy chuyên nghiệp của thành phố hoặc quận (thị xã)

B. Các đội chữa cháy chuyên nghiệp của phường (xã)

C. Các đội chữa cháy chuyên nghiệp của bộ công an

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng