Các phage mới được tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài ở giai đoạn nào?

Các phage mới được tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui ra ngoài ở giai đoạn nào?

A. Hấp thụ.

B. Sinh tổng hợp. 

C. Phóng thích.

D. Lắp ráp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng