Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa:

Các phương pháp định tâm mối ghép then hoa:

A. theo cạnh bên

B. theo đường kính ngoài

C. theo đường kính trong

D. tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng