Trong mối ghép then hoa, để truyền mômen xoắn lớn nhưng không đòi độ đồng tâm cao, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:

Trong mối ghép then hoa, để truyền mômen xoắn lớn nhưng không đòi độ đồng tâm cao, ta dùng kiểu lắp định tâm theo:

A. đường kính trong

B. đường kính ngoài

C. cạnh bên

D. đường kính

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng