Các profile của răng mối ghép then hoa thông dụng nhất là:

Các profile của răng mối ghép then hoa thông dụng nhất là:

A. Chữ nhật

B. Thân khai

C. Tam giác

D. Hypoid

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng