Các tham số tín hiệu của mạch phân cực phân áp. 8. Mạch phân cực phân áp độc lập với beta, nhưng phải trả giá cho sự không phụ thuộc với beta là gì ?

Các tham số tín hiệu của mạch phân cực phân áp. 8. Mạch phân cực phân áp độc lập với beta, nhưng phải trả giá cho sự không phụ thuộc với beta là gì ?

A. Làm giảm độ ổn định

B. Trở kháng ra thấp

C. Suy giảm hệ số khuyếch đại điện áp

D. Cả b và c

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng