Khi tính trở kháng vào, hai điện trở base (Rb1và Rb2) xuất hiện dưới dạng . . . . . với các linh kiện khác

Khi tính trở kháng vào, hai điện trở base (Rb1và Rb2) xuất hiện dưới dạng . . . . . với các linh kiện khác

A. Nối tiếp

B. Nối tiếp / song song

C. Song song

D. Nối tiếp ngược chiều nhau

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng