Trở kháng ra của mạch khuyếch đại emitter chung sẽ bằng . . . . . . 

Trở kháng ra của mạch khuyếch đại emitter chung sẽ bằng . . . . . . 

A. Điện trở collector

B. Điện trở tải

C. Điện trở collector mắc song song với điện trở tải

D. Beta lần điện trở collector

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng