Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ?

Các thành phần bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ?

A. Thành tế bào, màng sinh chất, nhân. 

B. Thành tế bào, tế bào chất, nhân

C. Màng sinh chất, thành tế bào, vùng nhân.

D. Màng tế bào, chất tế bào, vùng nhân. 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng