Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động vì?

Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động vì?

A. Các phân tử cấu tạo nên màng có thể di chuyển trong phạm vi màng. 

B. Được cấu tạo bởi nhiều loại chất hữu cơ khác nhau. 

C. Phải bao bọc xung quanh tế bào.

D. Gắn kết chặt chẽ với khung tế bào.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng