Các thành phần không bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ?

Các thành phần không bắt buộc cấu tạo nên tế bào nhân sơ?

A. Màng sinh chất, thành tế bào, vỏ nhày, vùng nhân

B. Vùng nhân, tế bào chất, màng sinh chất, roi

C. Vỏ nhày, thành tế bào, roi và lông

D. Vùng nhân, tế bào chất, roi, màng sinh chất

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng