Màng sinh chất của tế bào nhân thực được cấu tạo bởi?

Màng sinh chất của tế bào nhân thực được cấu tạo bởi?

A. Protein và axit nucleic.

B. Phospho lipid và axit nucleic.

C. Protein và phospho lipid.

D. Các phân tử protein.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng