Các thiết bị an toàn có tác dụng ngăn cách vùng nguy hiểm với công nhân trong quá trình sử dụng máy móc thường là:

Các thiết bị an toàn có tác dụng ngăn cách vùng nguy hiểm với công nhân trong quá trình sử dụng máy móc thường là:

A. Thiết bị bao che

B. Cơ cấu phòng ngừa

C. Tín hiệu an toàn

D. Cả 3 phương pháp trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng