Sau khi kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải: 

Sau khi kết thúc sửa chữa hay điều chỉnh máy phải: 

A. Kiểm tra lại toàn bộ thiết bị, lắp đặt các che chắn an toàn

B. Bàn giao cho công nhân vận hành chạy máy

C. Kiểm tra sơ bộ cho chạy máy

D. Cả 3 phương pháp trên

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng