Các thiết bị khống chế độ cao nâng tải, góc nghiêng cần cẩu và cầu chì, rơ le nhiệt, áp-tô-mát, máy cắt là loại để dùng cho thiết bị:

Các thiết bị khống chế độ cao nâng tải, góc nghiêng cần cẩu và cầu chì, rơ le nhiệt, áp-tô-mát, máy cắt là loại để dùng cho thiết bị:

A. Thiết bị phòng ngừa quá tải điện và thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục, cổng trục

B. Thiết bị phòng ngừa quá tải thiết bị áp lực và thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục, cổng trục

C. Thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục, cổng trục và thiết bị phòng ngừa sinh nhiệt

D. Thiết bị phòng ngừa sự cố cần trục và phòng ngừa cháy, nổ

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng