Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm các vấn đề nào sau đây:

Các yêu cầu an toàn đối với máy móc, thiết bị gồm các vấn đề nào sau đây:

A. Nối đất bảo vệ thiết bị điện

B. Tình trạng máy móc luôn ở trạng thái tốt

C. Định kỳ máy móc thiết bị phải được bảo dưỡng sửa chữa theo đúng kế hoạch

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng