Các yếu tố nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc:

Các yếu tố nào sau đây có thể làm tăng nguy cơ nhiễm độc:

A. Nhiệt độ cao

B. Độ ẩm không khí tăng

C. Khi lao động thể lực với cường độ quá sức

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng