Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện là vấn đề nào sau đây:

Quy tắc chung đảm bảo an toàn điện là vấn đề nào sau đây:

A. Phải che chắn các thiết bị và bộ phận mang điện

B. Phải chọn đúng điện áp sử dụng và thực hiện nối đất

C. Nghiêm chỉnh sử dụng các thiết bị, dụng cụ và bảo vệ khi làm việc

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng