Tác động của dòng điện đối với cơ thể người bao gồm những tác động:

Tác động của dòng điện đối với cơ thể người bao gồm những tác động:

A. Nhiệt của dòng điện

B. Điện phân của dòng điện

C. Sinh học của dòng điện

D. Tất cả các câu đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng